Hệ thống hiện đang chạy trên các địa chỉ sau:

Phần mềm quản lý lưu trú là sản phẩm do Công ty TNHH TM & CN HDT phát triển, bao gồm các phân hệ:
 • Phân hệ quản lý và đăng ký khách lưu trú dành cho khách sạn
 • Phân hệ quản lý lưu trú dành cho các cơ quản lý:
  • Cơ quan công an
  • Cơ quan quản lý du lịch
  • Cơ quan quản lý ngành thuế
  • Cơ quan quản lý ngành thống kê
  • UBND cấp huyện/tp trực thuộc tỉnh Lâm Đồng

Bạn vui lòng để sử dụng phần mềm ngay bây giờ!